Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza drugi otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • – konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis,
 • – wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (Wykonawcę Usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r. Dofinansowaniem w postaci Grantu zostaną objęte tylko i wyłącznie wnioski spełniające powyższe kryterium.

Usługa może obejmować:

 • – audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu może być wyłącznie jednostka naukowa, która jednocześnie będzie Wykonawcą Usługi badawczo-rozwojowej, wybrana przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Projektu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
 • – usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 (z późn. zm.) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego Grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach Projektu jest przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

 • – posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS – Krajowy Rejestr Sądowy) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
 • – spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I
  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • – jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
  488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • – nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • – nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 Podmioty, które nie mogą ubiegać się o udzielenie Grantu to przedsiębiorcy:

 • – którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 • – na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 • – karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 • – karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358 z późn. zm.),
 • – którzy już otrzymali Grant finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” w latach 2022-2023,
 • – znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).

 Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o Grant.

Grantobiorca, którego wniosek o udzielenie Grantu zostanie pozytywnie rozpatrzony, zobowiązany zostanie do złożenia, przed podpisaniem Umowy o udzielenie Grantu, oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania wybranej do realizacji Usługi.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 35 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania Usługi w postaci Grantu może wynosić 135 000,00 zł.

Na wartość całkowitą Usługi – 158 823,53 zł, składa się:

 • – maks. 135 000,00 zł wartość dofinansowania w postaci Grantu, tj. 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • – wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości netto Usługi (23 823,53 zł wkładu przedsiębiorcy przy dofinansowaniu Usługi w maksymalnej wysokości czyli 135 000,00 zł) oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto Usługi.

Niemniej kwota dofinansowania Usługi w postaci Grantu nie może wynieść więcej niż 135 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie Grantów wynosi 4 725 000,00 zł.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nie może zostać wybrana do dofinansowania w ramach Grantu Usługa, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem Wniosku o przyznanie Grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantobiorcę.

Wydatki ponoszone przez Grantobiorców mogą zostać uznane za kwalifikowalne dopiero po wyborze Wniosku o przyznanie Grantu i podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.

Okres świadczenia Usługi może wynieść maksymalnie 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi  umowy na realizację Usługi z zastrzeżeniem, że:

 • – zawarcie umowy na realizację Usługi przez Grantobiorcę musi nastąpić w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Grantodawcą Umowy o udzielenie Grantu;
 • – termin dostarczenia przez Grantobiorcę kompletnego Wniosku o refundację do Grantodawcy wynosi 10 dni kalendarzowych i jest liczony od terminu zakończenia realizacji Usługi określonego we Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o udzielenie Grantu.
 • – ostateczną datą zakończenie realizacji Usługi jest 18.03.2023 roku.
 • – ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 28.03.2023 roku. Jest to termin ostateczny i nie przewiduje się możliwości przedłużenia tego terminu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania we Wniosku o przyznanie Grantu, wskaźników, które określą końcowy efekt zrealizowanej Usługi i będą konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę.

Do wyżej wskazanych wskaźników zalicza się:

 • – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy,
 • – Liczbę zrealizowanych prac B+R – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru za zrealizowaną Usługę.

Termin planowanego naboru obejmuje okres:

od 01 czerwca 2022 do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Termin 29 lipca 2022 do godziny 15:30 oznacza wpływ Wniosków o przyznanie Grantu.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Składając Formularz zgłoszeniowy należy przewidzieć dodatkowy czas na złożenie Wniosku o przyznanie Grantu.

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe oraz Wnioski o przyznanie Grantu, które wpłyną po terminach wskazanych dla obu naborów nie będą rozpatrywane.

We wskazanych obu terminach nabór Formularzy zgłoszeniowych oraz Wniosków o przyznanie Grantu będzie miał charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na daną rundę naboru. Pula środków przewidziana w obecnie planowanym naborze to 3 375 000,00  zł.

Ewentualne zmiany terminarza naborów nie stanowią zmiany Regulaminu i będą publikowane na witrynie internetowej Projektu (www.dolnoslaskibon.pl) oraz na witrynie www.darr.pl.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.:  „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Dodatkowych informacji udzielają

Katarzyna Sałamacha, Tel. 71 776 91 77, E-mail: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl

Monika Starzyk, Tel. 74 64 80 416, E-mail: monika.starzyk@darr.pl

Agnieszka Wender, Tel. 74 64 80 437, E-mail: agnieszka.wender@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

Regulamin Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

02.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Regulamin(01062022)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

03.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy(01062022)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

03.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu(01062022)

Formularz pomocy de minimis

04.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Formularz pomocy de minimis(01062022)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

04.2_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Oświadczenie kryteria MSP(01062022)

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

04.3_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Protokół z wyboru Wykonawcy(01062022)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Merytorycznej z instrukcją(01062022)

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Wykaz załączników do Wniosku(01062022)

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

05.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu(01062022)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

05.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik1_Oświadczenie o statusie MŚP(01062022)

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

05.2_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik2_Deklaracja Grantodawcy(01062022)

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

05.3_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik3_Oświadczenie de miminis(01062022)

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

05.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik4_Formularz ubiegania się o pomoc de minimis(01062022)

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

05.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(01062022)

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

05.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik6_Weksel in blanco(01062022)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

05.7_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik7_Deklaracja wekslowa(01062022)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

05.8_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik8_Wniosek o refundację(01062022)

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

05.9_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Wykaz załączników do Umowy(01062022)

OŚWIADCZENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Z NABORU 07.03.2022-29.04.2022

Oświadczenie o zachowaniu zasadniczych aspektów Wniosku o udzielenie Grantu w Projekcie „Bon na Innowacje 2022-2023”

06.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Oświadczenie(01062022)

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

01.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_OgłoszeniePDF(01062022)