Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Bon na Innowacje 2022-2023
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-11.png

Ogłoszenie o uruchomieniu dodatkowego otwartego naboru

Wniosków o udzielenie Grantu

 w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza dodatkowy otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis,
 • wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (Wykonawcę Usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r. Dofinansowaniem w postaci Grantu zostaną objęte tylko i wyłącznie wnioski spełniające powyższe kryterium.

Usługa może obejmować:

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu może być wyłącznie jednostka naukowa, która jednocześnie będzie Wykonawcą Usługi badawczo-rozwojowej, wybrana przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Projektu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi.
 •  
 • usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 (z późn. zm.) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego Grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach Projektu jest przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

 • posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS – Krajowy Rejestr Sądowy) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
 • spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I
  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
  488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Podmioty, które nie mogą ubiegać się o udzielenie Grantu to przedsiębiorcy:

 • którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 • karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 • karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358 z późn. zm.),
 • którzy już otrzymali Grant finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” w latach 2022-2023,
 • znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).

 Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o Grant.

Grantobiorca, którego wniosek o udzielenie Grantu zostanie pozytywnie rozpatrzony, zobowiązany zostanie do złożenia, przed podpisaniem Umowy o udzielenie Grantu, oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania wybranej do realizacji Usługi.

Wsparciem zostanie objętych łącznie minimum 35 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania Usługi w postaci Grantu może wynosić 135 000,00 zł.

Na wartość całkowitą Usługi – 158 823,53 zł, składa się:

 • max 135 000,00 zł wartość dofinansowania w postaci Grantu, tj. 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości netto Usługi (23 823,53 zł wkładu przedsiębiorcy przy dofinansowaniu Usługi w maksymalnej wysokości czyli 135 000,00 zł) oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto Usługi.

Niemniej kwota dofinansowania Usługi w postaci Grantu nie może wynieść więcej niż 135 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie Grantów wynosi 4 725 000,00 zł.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nie może zostać wybrana do dofinansowania w ramach Grantu Usługa, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem Wniosku o przyznanie Grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantobiorcę.

Wydatki ponoszone przez Grantobiorców mogą zostać uznane za kwalifikowalne dopiero po wyborze Wniosku o przyznanie Grantu i podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.

Okres realizacji Usługi może wynieść maksymalnie 4 miesiące, liczonych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi  umowy na realizację Usługi z zastrzeżeniem, że:

 • – zawarcie Umowy o udzielenie Grantu nastąpi do 15 marca 2023 roku;
 • – zawarcie umowy przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi nastąpi do 15 marca 2023 roku;

Jeżeli zawarcie Umowy o udzielenie Grantu i/lub zawarcie umowy przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi nastąpi po 15 marca 2023 roku to okres realizacji Usługi ulega odpowiedniemu skróceniu.

Co do zasady:

 • – zawarcie umowy przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi na realizację Usługi musi nastąpić w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Grantodawcą Umowy o udzielenie Grantu;
 • – ostateczną datą zakończenie realizacji Usługi jest 07.2023 roku.
 • – termin dostarczenia przez Grantobiorcę kompletnego Wniosku o refundację do Grantodawcy wynosi 10 dni kalendarzowych i jest liczony od terminu zakończenia realizacji Usługi określonego we Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o udzielenie Grantu.
 • – ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 07.2023 roku. Jest to termin ostateczny i nie przewiduje się możliwości przedłużenia tego terminu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania we Wniosku o przyznanie Grantu, wskaźników, które określą końcowy efekt zrealizowanej Usługi i będą konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę.

Do wyżej wskazanych wskaźników zalicza się:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy,
 • Liczbę zrealizowanych prac B+R – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru za zrealizowaną Usługę.

Termin planowanego naboru obejmuje okres:

od 01 lutego 2023 do 15 lutego 2023 do godziny 15:30.

Termin 15 lutego 2023 roku do godziny 15:30 oznacza wpływ Wniosków o przyznanie Grantu.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2023 roku do godziny 23:59.

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 15 lutego 2023 do roku godziny 15:30.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe oraz Wnioski o przyznanie Grantu, które wpłyną po terminach wskazanych dla obu naborów nie będą rozpatrywane.

We wskazanych obu terminach nabór Formularzy zgłoszeniowych oraz Wniosków o przyznanie Grantu będzie miał charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na daną rundę naboru. Pula środków przewidziana w obecnie planowanym naborze to maksymalnie 607 329,61 zł. Kwota może ulec zmianie jeżeli do momentu rozstrzygnięcia dodatkowego naboru zostaną zakontraktowane bądź uwolnione środki na Granty dotyczące Wniosków o przyznanie Grantu, które były ocenione pozytywne w ramach poprzednich dwóch naborów.

Ewentualne zmiany terminarza naborów nie stanowią zmiany Regulaminu i będą publikowane na witrynie internetowej Projektu (www.dolnoslaskibon.pl) oraz na witrynie www.darr.pl.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.:  „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Dodatkowych informacji udzielają

Katarzyna Sałamacha, Tel. 71 776 91 77, E-mail: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl

Monika Starzyk, Tel. 74 64 80 416, E-mail: monika.starzyk@darr.pl

Agnieszka Wender, Tel. 74 64 80 437, E-mail: agnieszka.wender@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

02.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Regulamin(01022023)

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

03.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy(01022023)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

03.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01022023)

 WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu(01022023)

Formularz pomocy de minimis

04.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Formularz pomocy de minimis(01022023)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

04.2_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Oświadczenie kryteria MSP(01022023)

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

04.3_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Protokół z wyboru Wykonawcy(01022023)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01022023)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Merytorycznej z instrukcją(01022023)

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Wykaz załączników do Wniosku(01022023)

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

05.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu(01022023)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

05.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik1_Oświadczenie o statusie MŚP(01022023)

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

05.2_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik2_Deklaracja Grantodawcy(01022023)

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

05.3_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik3_Oświadczenie de miminis(01022023)

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

05.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik4_Formularz ubiegania się o pomoc de minimis(01022023)

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

05.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(01022023)

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

05.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik6_Weksel in blanco(01022023)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

05.7_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik7_Deklaracja wekslowa(01022023)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

05.8_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik8_Wniosek o refundację(01022023)

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

05.9_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Wykaz załączników do Umowy(01022023)

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

01.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_OgłoszeniePDF(01022023)

 • – – –

Komunikat z dnia 30 stycznia 2023 roku o przedłużeniu realizacji Projektu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, że realizacja Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” została przedłużona do 31 sierpnia 2023 roku.

W związku z tym zakończenie realizacji Usług przez Grantobiorców zostaje przedłużone do 15 lipca 2023 roku, przy czym okres realizacji Usług nie może przekroczyć 6 miesięcy..

 • – – –

Informacja z dnia 05 sierpnia 2022 roku

Informujemy, że drugi nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” został zakończonyw dniu 05 sierpnia br. o godz. 15:30.

 • – – –

KOMUNIKAT

Informujemy, że nabór Wniosków o udzielenie Grantu jest przedłużony do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30.

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane wyłącznie do dnia 29 lipca 2022 roku.

W okresie 25-29 lipca 2022 roku Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres e-mail: bon@darr.pl


Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego otwartego naboru

Wniosków o udzielenie Grantu

 w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza drugi otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • – konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis,
 • – wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (Wykonawcę Usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r. Dofinansowaniem w postaci Grantu zostaną objęte tylko i wyłącznie wnioski spełniające powyższe kryterium.

Usługa może obejmować:

 • – audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu może być wyłącznie jednostka naukowa, która jednocześnie będzie Wykonawcą Usługi badawczo-rozwojowej, wybrana przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Projektu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
 • – usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 (z późn. zm.) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego Grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach Projektu jest przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

 • – posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS – Krajowy Rejestr Sądowy) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.
 • – spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I
  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 • – jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
  488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 • – nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,
 • – nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Podmioty, które nie mogą ubiegać się o udzielenie Grantu to przedsiębiorcy:

 • – którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 • – na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 • – karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 • – karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358 z późn. zm.),
 • – którzy już otrzymali Grant finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” w latach 2022-2023,
 • – znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).

Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o Grant.

Grantobiorca, którego wniosek o udzielenie Grantu zostanie pozytywnie rozpatrzony, zobowiązany zostanie do złożenia, przed podpisaniem Umowy o udzielenie Grantu, oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania wybranej do realizacji Usługi.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 35 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania Usługi w postaci Grantu może wynosić 135 000,00 zł.

Na wartość całkowitą Usługi – 158 823,53 zł, składa się:

 • – maks. 135 000,00 zł wartość dofinansowania w postaci Grantu, tj. 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • – wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości netto Usługi (23 823,53 zł wkładu przedsiębiorcy przy dofinansowaniu Usługi w maksymalnej wysokości czyli 135 000,00 zł) oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto Usługi.

Niemniej kwota dofinansowania Usługi w postaci Grantu nie może wynieść więcej niż 135 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie Grantów wynosi 4 725 000,00 zł.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nie może zostać wybrana do dofinansowania w ramach Grantu Usługa, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem Wniosku o przyznanie Grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantobiorcę.

Wydatki ponoszone przez Grantobiorców mogą zostać uznane za kwalifikowalne dopiero po wyborze Wniosku o przyznanie Grantu i podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.

Okres świadczenia Usługi może wynieść maksymalnie 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi  umowy na realizację Usługi z zastrzeżeniem, że:

 • – zawarcie umowy na realizację Usługi przez Grantobiorcę musi nastąpić w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Grantodawcą Umowy o udzielenie Grantu;
 • – termin dostarczenia przez Grantobiorcę kompletnego Wniosku o refundację do Grantodawcy wynosi 10 dni kalendarzowych i jest liczony od terminu zakończenia realizacji Usługi określonego we Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o udzielenie Grantu.
 • – ostateczną datą zakończenie realizacji Usługi jest 18.03.2023 roku.
 • – ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 28.03.2023 roku. Jest to termin ostateczny i nie przewiduje się możliwości przedłużenia tego terminu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania we Wniosku o przyznanie Grantu, wskaźników, które określą końcowy efekt zrealizowanej Usługi i będą konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę.

Do wyżej wskazanych wskaźników zalicza się:

 • – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy,
 • – Liczbę zrealizowanych prac B+R – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru za zrealizowaną Usługę.

Termin planowanego naboru obejmuje okres:

od 01 czerwca 2022 do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Termin 29 lipca 2022 do godziny 15:30 oznacza wpływ Wniosków o przyznanie Grantu.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Składając Formularz zgłoszeniowy należy przewidzieć dodatkowy czas na złożenie Wniosku o przyznanie Grantu.

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe oraz Wnioski o przyznanie Grantu, które wpłyną po terminach wskazanych dla obu naborów nie będą rozpatrywane.

We wskazanych obu terminach nabór Formularzy zgłoszeniowych oraz Wniosków o przyznanie Grantu będzie miał charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na daną rundę naboru. Pula środków przewidziana w obecnie planowanym naborze to 3 375 000,00  zł.

Ewentualne zmiany terminarza naborów nie stanowią zmiany Regulaminu i będą publikowane na witrynie internetowej Projektu (www.dolnoslaskibon.pl) oraz na witrynie www.darr.pl.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.:  „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Dodatkowych informacji udzielają

Katarzyna Sałamacha, Tel. 71 776 91 77, E-mail: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl

Monika Starzyk, Tel. 74 64 80 416, E-mail: monika.starzyk@darr.pl

Agnieszka Wender, Tel. 74 64 80 437, E-mail: agnieszka.wender@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

Regulamin Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

02.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Regulamin(01062022)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

03.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy(01062022)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

03.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu(01062022)

Formularz pomocy de minimis

04.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Formularz pomocy de minimis(01062022)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

04.2_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Oświadczenie kryteria MSP(01062022)

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

04.3_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Protokół z wyboru Wykonawcy(01062022)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Merytorycznej z instrukcją(01062022)

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Wykaz załączników do Wniosku(01062022)

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

05.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu(01062022)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

05.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik1_Oświadczenie o statusie MŚP(01062022)

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

05.2_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik2_Deklaracja Grantodawcy(01062022)

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

05.3_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik3_Oświadczenie de miminis(01062022)

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

05.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik4_Formularz ubiegania się o pomoc de minimis(01062022)

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

05.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(01062022)

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

05.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik6_Weksel in blanco(01062022)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

05.7_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik7_Deklaracja wekslowa(01062022)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

05.8_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik8_Wniosek o refundację(01062022)

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

05.9_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Wykaz załączników do Umowy(01062022)

OŚWIADCZENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Z NABORU 07.03.2022-29.04.2022

Oświadczenie o zachowaniu zasadniczych aspektów Wniosku o udzielenie Grantu w Projekcie „Bon na Innowacje 2022-2023”

06.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Oświadczenie(01062022)

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

01.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_OgłoszeniePDF(01062022)

 

——————————————————————————————————————————-

INFORMACJE ARCHIWALNE

Komunikat

Pierwszy nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” został zakończony w dniu 29 kwietnia br.  o godz. 15:30.

Obecnie nie są przyjmowane dokumenty od ubiegających się o udzielenie Grantu.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym naborze, który będzie realizowany w okresie od 01 czerwca do 29 lipca br. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w dniu 01 czerwca br.

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru

Wniosków o udzielenie Grantu

 w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis,
 • Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (Wykonawcę Usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r. Dofinansowaniem w postaci Grantu zostaną objęte tylko i wyłącznie wnioski spełniające powyższe kryterium.

Usługa może obejmować:

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu może być wyłącznie jednostka naukowa, która jednocześnie będzie Wykonawcą Usługi badawczo-rozwojowej, wybrana przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Projektu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
 • usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 (z późn. zm.) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego Grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach Projektu jest przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

 1. posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS – Krajowy Rejestr Sądowy) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I
  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
  poz. 488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Podmioty, które nie mogą ubiegać się o udzielenie Grantu to przedsiębiorcy:

 1. którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na  realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 2. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc           za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 3. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 4. karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
   (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358 z późn. zm.),
 5. którzy już otrzymali Grant finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” w latach 2022-2023,
 6. znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).

Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o Grant.

Grantobiorca, którego wniosek o udzielenie Grantu zostanie pozytywnie rozpatrzony, zobowiązany zostanie do złożenia, przed podpisaniem Umowy o udzielenie Grantu, oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania wybranej do realizacji Usługi.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 35 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania Usługi w postaci Grantu może wynosić 135 000,00 zł.

Na wartość całkowitą Usługi – 158 823,53 zł, składa się:

 • max 135 000,00 zł wartość dofinansowania w postaci Grantu, tj. 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości netto Usługi (23 823,53 zł wkładu przedsiębiorcy przy dofinansowaniu Usługi w maksymalnej wysokości czyli 135 000,00 zł) oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto Usługi.

Niemniej kwota dofinansowania Usługi w postaci Grantu nie może wynieść więcej niż 135 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie Grantów wynosi 4 725 000,00 zł.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nie może zostać wybrana do dofinansowania w ramach Grantu Usługa, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem Wniosku o przyznanie Grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantobiorcę.

Wydatki ponoszone przez Grantobiorców mogą zostać uznane za kwalifikowalne dopiero po wyborze Wniosku o przyznanie Grantu i podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.

Okres świadczenia Usługi może wynieść maksymalnie 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi  umowy na realizację Usługi z zastrzeżeniem, że:

 • zawarcie umowy na realizację Usługi przez Grantobiorcę musi nastąpić w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Grantodawcą Umowy o udzielenie Grantu;
 • termin dostarczenia przez Grantobiorcę kompletnego Wniosku o refundację do Grantodawcy wynosi 10 dni kalendarzowych i jest liczony od terminu zakończenia realizacji Usługi określonego we Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o udzielenie Grantu.
 • ostateczną datą zakończenie realizacji Usługi jest 18.03.2023 roku.
 • ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 28.03.2023 roku. Jest to termin ostateczny i nie przewiduje się możliwości przedłużenia tego terminu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania we Wniosku o przyznanie Grantu, wskaźników, które określą końcowy efekt zrealizowanej Usługi i będą konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę.

Do wyżej wskazanych wskaźników zalicza się:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy,
 • Liczbę zrealizowanych prac B+R – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru za zrealizowaną Usługę.

Termin naboru obejmuje okres:

od 15 marca 2022 do 29 kwietnia 2022 do godziny 15:30.

Kolejny planowany termin naboru to:

od 01 czerwca 2022 do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Oba terminy naborów dotyczą okresu składania Formularzy zgłoszeniowych i Wniosków o przyznanie Grantu.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • w przypadku I naboru do 29 kwietnia 2022 do godziny 15:30,
 • w przypadku II naboru do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe oraz Wnioski o przyznanie Grantu, które wpłyną po terminach wskazanych dla obu naborów nie będą rozpatrywane.

We wskazanych obu terminach nabór Formularzy zgłoszeniowych oraz Wniosków o przyznanie Grantu będzie miał charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na daną rundę naboru. Pula środków przewidziana w obecnie planowanym naborze to 1 350 000,00 zł.

Ewentualne zmiany terminarza naborów nie stanowią zmiany Regulaminu i będą publikowane na witrynie internetowej Projektu (www.dolnoslaskibon.pl) oraz na witrynie www.darr.pl.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.:  „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Dodatkowych informacji udzielają

Katarzyna Sałamacha, Tel. 71 776 91 77, E-mail: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl

Monika Starzyk, Tel. 74 64 80 416, E-mail: monika.starzyk@darr.pl

Agnieszka Wender, Tel. 74 64 80 437, E-mail: agnieszka.wender@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz pomocy de mini mis

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantuw ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantuw ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-11.png

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru

na pełnienie funkcji eksperta

w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie Grantu (bonu na innowacje) w następujących obszarach:

 • Chemia i medycyna
 • Auto-Moto-Aero-Space
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • „Zielony ład”
 • „Przemysł 4.0”
 • „Życie wspomagane technologią”

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:
 5. posiada wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,
 6. posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (od 01.01.2019 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,
 7. posiada doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,
 8. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
 2. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 3. o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze/-rach.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin naboru ekspertów w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” z dnia 21 lutego 2022 roku.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.dolnoslaskibon.pl; www.darr.pl oraz w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W przypadku aplikowania w kilku dziedzinach wystarczające jest złożenie jednego kompletu dokumentów, a w kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty, zawierającej zgłoszenie, należy wskazać nazwy obszarów objęte Wnioskiem.

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Bonu na Innowacje 2022-2023” w obszarze/obszarach ……… <<w terminie do dnia 28 marca 2022 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Dodatkowych informacji udziela

Tomasz Pająk

Numer telefonu: 74 64 80 445

E-mail: tomasz.pajak@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Załącznik 1

Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta
wraz z oświadczeniami

Załącznik 2

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Załącznik 3

Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik 4

Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Bon na Innowacje 2022-2023

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.png

oraz

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-9.png

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10.png

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-11.png

Ogłoszenie o planowanym otwartym naborze Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), planuje ogłosić otwarty nabór wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu (np. wpisywania się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje), pomocy w poszukiwaniu zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi. Wsparcie w ramach ww. etapu jest bezpłatne dla przedsiębiorcy, a świadczona pomoc nie jest traktowana jako pomoc publiczna/ pomoc de minimis,
 • Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową (Wykonawcę usługi), której realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, wpisującej się w dolnośląskie inteligentne specjalizacje, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r. Dofinansowaniem w postaci grantu zostaną objęte tylko i wyłącznie wnioski spełniające powyższe kryterium.

Usługa może obejmować:

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu może być wyłącznie jednostka naukowa, która jednocześnie będzie Wykonawcą Usługi badawczo-rozwojowej, wybrana przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie projektu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
 • usługi badawczo-rozwojowe, będące badaniami przemysłowymi i/lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 (z późn. zm.) z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, a audyt może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o Grant w ramach projektu jest przedsiębiorca, który jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

 1. posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS – Krajowy Rejestr Sądowy) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I
  do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. jest uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
  poz. 488) oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Podmioty, które nie mogą ubiegać się o udzielenie Grantu to przedsiębiorcy:

 1. którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
  na  realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 2. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc           za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 3. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
 4. karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
   (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 358 z późn. zm.),
 5. którzy już otrzymali Grant finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na Innowacje 2022-2023”,
 6. znajdujący się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.).

Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden Wniosek o Grant.

Grantobiorca, którego wniosek o udzielenie Grantu zostanie pozytywnie rozpatrzony, zobowiązany zostanie do złożenia, przed podpisaniem umowy grantowej, oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania wybranej do realizacji usługi.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 35 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania Usługi w postaci Grantu może wynosić 135 000,00 zł.

Na wartość całkowitą usługi – 158 823,53 zł, składa się:

 • max 135 000,00 zł wartość dofinansowania w postaci Grantu, tj. 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 15% wartości netto Usługi (23 823,53 zł wkładu przedsiębiorcy przy dofinansowaniu Usługi w maksymalnej wysokości czyli 135 000,00 zł) oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 85% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 15% wartości netto usługi.

Niemniej kwota dofinansowania Usługi w postaci Grantu nie może wynieść więcej niż 135 000,00 zł.

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie Grantów wynosi 4 725 000,00 zł.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nie może zostać wybrana do dofinansowania w ramach Grantu Usługa, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem Wniosku o przyznanie Grantu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Grantobiorcę.

Wydatki ponoszone przez Grantobiorców mogą zostać uznane za kwalifikowalne dopiero po wyborze Wniosku o przyznanie Grantu i podpisaniu Umowy o udzielenie Grantu.

Okres świadczenia Usługi może wynieść maksymalnie 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą Usługi  umowy na realizację Usługi z zastrzeżeniem, że:

 • zawarcie umowy na realizację Usługi przez Grantobiorcę musi nastąpić w maksymalnym okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przez Grantobiorcę z Grantodawcą Umowy o udzielenie Grantu;
 • termin dostarczenia przez Grantobiorcę kompletnego Wniosku o refundację do Grantodawcy wynosi 10 dni kalendarzowych i jest liczony od terminu zakończenia realizacji Usługi określonego we Wniosku o przyznanie Grantu oraz Umowie o udzielenie Grantu.
 • ostateczną datą zakończenie realizacji Usługi jest 18.03.2023 roku.
 • ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 28.03.2023 roku. Jest to termin ostateczny i nie przewiduje się możliwości przedłużenia tego terminu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wskazania we Wniosku o przyznanie Grantu, wskaźników, które określą końcowy efekt zrealizowanej Usługi i będą konieczne do osiągnięcia przez Grantobiorcę.

Do wyżej wskazanych wskaźników zalicza się:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – wskaźnik mierzony na podstawie wysokości wniesionego wkładu Grantobiorcy,
 • Liczbę zrealizowanych prac B+R – wskaźnik mierzony na podstawie podpisanych protokołów odbioru za zrealizowaną usługę.

Termin planowanego naboru obejmuje okres:

od 15 marca 2022 do 29 kwietnia 2022 do godziny 15:30.

Kolejny planowany termin naboru to:

od 01 czerwca 2022 do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Oba terminy naborów dotyczą okresu składania Formularzy zgłoszeniowych i Wniosków o przyznanie Grantu.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Wniosek o udzielenie Grantu formalnie musi wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • w przypadku I naboru do 29 kwietnia 2022 do godziny 15:30,
 • w przypadku II naboru do 29 lipca 2022 do godziny 15:30.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Formularze zgłoszeniowe oraz Wnioski o przyznanie Grantu, które wpłyną po terminach wskazanych dla obu naborów nie będą rozpatrywane.

We wskazanych obu terminach nabór Formularzy zgłoszeniowych oraz Wniosków o przyznanie Grantu będzie miał charakter ciągły i otwarty, do wysokości puli środków przewidzianych na daną rundę naboru. Pula środków przewidziana w obecnie planowanym naborze to 1 350 000,00 zł.

Ewentualne zmiany terminarza naborów nie stanowią zmiany Regulaminu i będą publikowane na witrynie internetowej Projektu (www.dolnoslaskibon.pl) oraz na witrynie www.darr.pl.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.:  „Bon na Innowacje 2022-2023”.

DOKUMENTACJA NABORU zostanie udostępniona w dniu otwarcia naboru, tj. 15 marca 2022 roku

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Bon na Innowacje 2022-2023

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.png

oraz

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-9.png

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-11.png

Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), informuje o planowanym naborze do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących obszarach:

 • Chemia i medycyna
 • Auto-Moto-Aero-Space
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • „Zielony ład”
 • „Przemysł 4.0”
 • „Życie wspomagane technologią”

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:
 • posiada wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,
 • posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (od 01.01.2019 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,
 • posiada doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,
 1. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
 • o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 • o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze/-rach.

Uruchomienie naboru jest planowane na 7 marca 2022 roku.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

DOKUMENTACJA NABORU zostanie udostępniona w dniu otwarcia naboru, tj. 07 marca 2022 roku.

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Bon na Innowacje 2022-2023

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.png

oraz

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego  S.A.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-9.png

——-

 

 

INFORMACJA ARCHIWALNA

edycja projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

z lat 2017=2019

 

 

 

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” został zakończony w dniu 15 lutego 2019 roku.

W drugim naborze Wniosków o przyznanie Grantu są rozpatrywane wyłącznie te Wnioski, które wpłynęły do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00.

5,6 mln zł dla dolnośląskich MŚP

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi.1-02-01-02-0

Oferujemy:

– finansowanie usługi badawczej

– konsultacje i wsparcie w poszukiwaniu jednostki naukowej

– audyt technologiczny

Celem projektu jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw
z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności Przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu wiedzy wywodzącej się ze środowisk naukowych.

W ramach projektu finansowane są prace badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in. opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, itp.

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi może wynieść maksymalnie 73 815 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi. Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentacją konkursową.