Drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów.

Wybranym ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących dziedzinach:

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
  • Mobilność przestrzenna,
  • Żywność wysokiej jakości,
  • Surowce naturalne i wtórne,
  • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
  • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Pełna treść OGŁOSZENIA jest dostępna tutaj >>>

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje” w dziedzinie/dziedzinach ……… << w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 18 grudnia 2017 roku.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Sobocińska pod numerem telefonu: 74 64 80 437.