Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie Grantu (bonu na innowacje) w następujących obszarach:

 • – Chemia i medycyna
 • – Auto-Moto-Aero-Space
 • – Surowce naturalne i wtórne
 • – Maszyny i urządzenia
 • – „Zielony ład”
 • – „Przemysł 4.0”
 • – „Życie wspomagane technologią”

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:
 • – posiada wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,
 • – posiada doświadczenie zawodowe z okresu min. ostatnich pięciu lat (od 01.01.2017 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,
 • – posiada doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,

5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 • – wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
 • o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 • o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 • – oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • – kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze/-rach.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin naboru ekspertów w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” z dnia 30 marca 2022 roku.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.dolnoslaskibon.pl; www.darr.pl oraz w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W przypadku aplikowania w kilku dziedzinach wystarczające jest złożenie jednego kompletu dokumentów, a w kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty, zawierającej zgłoszenie, należy wskazać nazwy obszarów objęte Wnioskiem.

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Bonu na Innowacje 2022-2023” w obszarze/obszarach ……… << w terminie do dnia 04 lipca 2022 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dodatkowych informacji udziela

Tomasz Pająk

Numer telefonu: 74 64 80 445

E-mail: tomasz.pajak@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Regulamin

Załącznik 1 – Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta
wraz z oświadczeniami

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Regulamin_Załącznik1

Załącznik 2 – Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Regulamin_Załącznik2

Załącznik 3 – Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Regulamin_Załącznik3

Załącznik 4 – Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Regulamin_Załącznik4

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia w formacie pdf

BnI2022-2023_Nabór II uzupełniający kandydatów na ekspertów_Ogłoszenie(PDF)