Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Nabór został zamknięty w dniu 28 marca br.

W dniu 30 marca br. został uruchomiony nabór uzupełniający. Informacje o naborze uzupełniającym są dostępne pod linkiem

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie Grantu (bonu na innowacje) w następujących obszarach:

 • Chemia i medycyna
 • Auto-Moto-Aero-Space
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Maszyny i urządzenia
 • „Zielony ład”
 • „Przemysł 4.0”
 • „Życie wspomagane technologią”

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:
 5. posiada wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,
 6. posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (od 01.01.2019 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,
 7. posiada doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,
 8. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
 2. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 3. o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze/-rach.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin naboru ekspertów w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” z dnia 21 lutego 2022 roku.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.dolnoslaskibon.pl; www.darr.pl oraz w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W przypadku aplikowania w kilku dziedzinach wystarczające jest złożenie jednego kompletu dokumentów, a w kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty, zawierającej zgłoszenie, należy wskazać nazwy obszarów objęte Wnioskiem.

Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Bonu na Innowacje 2022-2023” w obszarze/obszarach ……… <<w terminie do dnia 28 marca 2022 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Dodatkowych informacji udziela

Tomasz Pająk

Numer telefonu: 74 64 80 445

E-mail: tomasz.pajak@darr.pl

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Załącznik 1

Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta
wraz z oświadczeniami

Załącznik 2

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Załącznik 3

Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik 4

Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Bon na Innowacje 2022-2023

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-8.png

oraz

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-9.png