Ogłoszenie o planowanym naborze na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), informuje o planowanym naborze do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących obszarach:

Chemia i medycyna

Auto-Moto-Aero-Space

Surowce naturalne i wtórne

Maszyny i urządzenia

„Zielony ład”

„Przemysł 4.0”

„Życie wspomagane technologią”

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3270/VI/21 w dniu 5 stycznia 2021r.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej obszarach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:
 5. posiada wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,
 6. posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (od 01.01.2019 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,
 7. posiada doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,
 8. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
 2. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 3. o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze/-rach.

Uruchomienie naboru jest planowane na 7 marca 2022 roku.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

DOKUMENTACJA NABORU zostanie udostępniona w dniu otwarcia naboru, tj. 07 marca 2022 roku.

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Bon na Innowacje 2022-2023

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

i

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.