Przedłużenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. jest przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00.

Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00.

Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Realizacja Usługi powinna zakończyć się najpóźniej 14 lipca 2019 roku, przy czym ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację w ramach naboru jest 15 lipca 2019 roku..

Zakres usług, które można zakupić w ramach Grantu obejmuje następujące wydatki kwalifikowane:

 • Prace badawczo-rozwojoweusługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m. in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład:
  • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego;
  • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
 • Mobilność przestrzenna,
 • Żywność wysokiej jakości,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

określonych w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 2. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
 4. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o Grant.

Wykonawcą Usługi może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość udzielonego Grantu może wynosić 73 815,00 zł

Na wartość całkowitą usługi składa się:

 • wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca maksymalnie 90% wartości netto usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu Województwa Dolnośląskiego
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 10% wartości netto Usługi.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 90%  wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 10% wartości netto Usługi. Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż 73 815,00 zł

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę internetową projektu www.dolnoslaskibon.pl bądź na jeden z następujących adresów mailowych: Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych jest dostępny w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

Nabór może być zamknięty przed terminem jeżeli zostanie wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

 

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl