Ogłoszenie o trzecim naborze UZUPEŁNIAJĄCYM na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje) w następujących dziedzinach:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
 • Mobilność przestrzenna,
 • Żywność wysokiej jakości,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

stanowiących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, określone w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Jest to trzeci nabór uzupełniający w stosunku do naboru przeprowadzonego w okresie 26 czerwca – 5 lipca 2017 roku.

O pełnienie funkcji eksperta może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie we wskazanych wyżej dziedzinach objętych Inteligentnymi Specjalizacjami tj.:

• posiadać wykształcenie wyższe i legitymować minimum dyplomem inżyniera, magistra albo tytułem równorzędnym,

• posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (od 01.01.2014 roku), potwierdzone umową o pracę, świadectwem pracy wraz zakresem obowiązków lub w przypadku działalności gospodarczej aktualnym wpisem do CEIDG lub umową cywilnoprawną wraz z opinią zleceniodawcy, obejmującą wskazanie czasu umowy i zakresu czynności w dziedzinie w ramach której zgłasza swoją kandydaturę,

• posiadać doświadczenie w zakresie realizacji lub oceny projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych,

5. posiadać wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020.

Wniosek o pełnienie funkcji eksperta musi zawierać:

 • 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podpisanymi oświadczeniami:
  • – o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Wykazie ekspertów, prowadzonym przez DARR S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
  • – o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WD 2014-2020;
 • 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • 3. kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta) potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie.

Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” z dnia 22 listopada 2017 roku.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynie internetowej: www.darr.pl oraz do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

W przypadku aplikowania w kilku dziedzinach wystarczające jest złożenie jednego kompletu dokumentów, a w kwestionariuszu osobowym i w opisie koperty, zawierającej zgłoszenie, należy wskazać nazwy dziedzin objęte Wnioskiem.


Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

z dopiskiem na kopercie: >>Nabór na pełnienie funkcji eksperta w ramach „Dolnośląskiego Bonu na Innowacje” w dziedzinie/dziedzinach ……… << w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.

W przypadku składania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską decyduje data wpływu.

Wnioski złożone/wysłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pełnienie funkcji eksperta wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 1 lipca 2018 roku.

Dodatkowych informacji udziela Marek Stankiewicz pod numerem telefonu: 74 64 80 446, e-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN NABORU EKSPERTÓW w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” (wersja z dnia 22 listopada 2017 roku)

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” – Kwestionariusz osobowy dla Kandydata na pełnienie funkcji eksperta wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” – O Ś W I A D C Z E N I E

Załącznik nr 3 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” – Karta weryfikacji formalnej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta

Załącznik nr 4 do Regulaminu powoływania ekspertów w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” – Karta weryfikacji merytorycznej Wniosku o pełnienie funkcji eksperta