NOWY KONKURS NA WSPARCIE NA INWESTYCJE W ZAKRESIE WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT 1.5.B RPO WD 2014-2020

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

fundusze dś unia

 

1 czerwca 2018 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)

Termin naboru wniosków: od godz. 8.00 dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 31.08.2018 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa dolnośląskiego.

W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące inwestycji w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie). Wdrożenie wyników prac B+R w projekcie musi być efektem prac B+R przeprowadzonych/przeprowadzanych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie w efekcie podpisania umowy przez tego Wnioskodawcę w konkursach ogłoszonych w Działaniu 1.2 RPO WD 2014-2020.

W ramach Schematu 1.5 B przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wprowadzenia na poziomie co najmniej regionalnym:

 • – innowacji produktowej -oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • – i / lub innowacji procesowej -oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.

Dofinansowanie może otrzymać projekt, w którym brak jest barier wynikających z praw własności intelektualnej. Ocenie będzie podlegać czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery w realizacji projektu, w tym czy wnioskodawca wykazał dysponowanie lub możliwości dysponowania prawami własności intelektualnej wyników prac B+R wykorzystywanych w projekcie, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. Sprawdzane będzie czy Wnioskodawca zawarł w studium wykonalności/biznes planie stosowną informację, czy wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej oraz czy zaplanowane wdrożenie wyników prac B+R nie narusza praw własności intelektualnej.

Ponadto punktowane będą projekty wpisujące się w Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020).

Kwota pomocy przyznana będzie na koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

W przypadku przejęcia aktywów zakładu uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą. Transakcja musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. W przypadku, gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo, warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą zostaje uchylony. Nabycie udziałów/akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającej modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznaje na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać, o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia nowego produktu/ usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów.

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
 2. muszą podlegać amortyzacji;
 3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz
 4. muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis:

 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • • MŚP;
 • • zgrupowania i partnerstwa MŚP.

Ponieważ wsparcie w ramach niniejszego konkursu skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych, ww. typy Wnioskodawców muszą być Beneficjentami Działania 1.2 RPO WD.

Alokacja i zasady finansowania projektu

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja)* wynosi: W ramach Schematu 1.5 B – 13 000 000 EUR, około 56 075 500,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN;
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania projektów

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

 1. dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 2. dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie: od godz. 8.00 dnia 2.07.2018 r. do godz. 15.00 dnia 31.08.2018 r.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 31 sierpnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2018 r.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie: www.dip.dolnyslask.pl

Kontakt
Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.5, Podziałaniu 1.5.1, Schemat 1.5 B można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP
E – maila: info.dip@umwd.pl, Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14
Bezpośrednio w siedzibie: DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław