Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nabór trwa od dnia 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku do godziny 16:00.

Zakres usług, które można zakupić w ramach Grantu obejmuje następujące wydatki kwalifikowane:

• Prace badawczo-rozwojoweusługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład:

 • → zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego;
 • → wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • → wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,

• audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
 • Mobilność przestrzenna,
 • Żywność wysokiej jakości,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

określonych w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 2. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
 4. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o Grant.

Wykonawcą Usługi może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość udzielonego Grantu może wynosić 73 815,00 zł

Na wartość całkowitą usługi składa się:

 • – wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca maksymalnie 90% wartości netto usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu Województwa Dolnośląskiego
 • – wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 10% wartości netto Usługi.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 90%  wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 10% wartości netto Usługi. Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż 73 815,00 zł

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę internetową projektu www.dolnoslaskibon.pl bądź na jeden z następujących adresów mailowych: Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.dolnoslaskibon.pl, www.umwd.dolnyslask.pl oraz www.darr.pl oraz do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

Nabór może być zamknięty przed terminem jeżeli zostanie wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór.

Dodatkowych informacji udzielają:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA