Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu został przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzyprzy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nabór został ogłoszony 16 sierpnia 2017 roku ze wskazaniem terminu końcowego, jako 31 grudnia 2017 roku. Informujemy niniejszym, że nabór zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku.

Zakres usług, które można zakupić w ramach Grantu obejmuje następujące wydatki kwalifikowane:

 • Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład:
 • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego;
 • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna,
 • Mobilność przestrzenna,
 • Żywność wysokiej jakości,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

określonych w Załączniku do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011–2020 pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
 2. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 3. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
 4. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
 5. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o Grant.

Wykonawcą Usługi może być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.).

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wartość udzielonego Grantu może wynosić 73 815,00 zł

Na wartość całkowitą usługi składa się:

 • wartość dofinansowania w postaci Grantu, stanowiąca maksymalnie 90% wartości netto usługi, z czego 85% dofinansowania stanowią środki EFRR, a 15% środki budżetu Województwa Dolnośląskiego
 • wkład przedsiębiorcy stanowiący jego środki własne w wysokości minimalnej 10% wartości netto usługi oraz podatek VAT.

Wysokość dofinansowania może wynieść mniej niż 90% wartości netto Usługi w przypadku wkładu własnego przedsiębiorcy na poziomie wyższym niż wymagane minimum 10% wartości netto Usługi. Niemniej kwota dofinansowania nie może wynieść więcej niż 73 815,00 zł

Grant będzie wypłacany w formie refundacji.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie Grantu, stanowi pomoc de minimis.

Nabór przebiega dwuetapowo:

Etap I

W pierwszym etapie należy złożyć Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: Katarzyna.Salamacha@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej weryfikacji przechodzi się do etapu II

Etap II

W drugim etapie należy złożyć Wniosek o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Wniosek o udzielenie Grantu należy złożyć w formie papierowej na następujący adres Biura Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN PROJEKTU pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych: www.umwd.dolnyslask.pl oraz www.darr.pl oraz do pobrania w niniejszym ogłoszeniu o naborze.

Termin naboru: od 16 sierpnia 2017 do 30 kwietnia 2018 roku do godziny 16:00

Budżet przeznaczony na udzielenia wsparcia finansowego w formie grantów w prowadzonym naborze to 3 321 675 zł.

Nabór może być zamknięty przed terminem jeżeli zostanie wyczerpana pula środków przeznaczona na nabór.

Dodatkowych informacji udzielają:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji
Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

Celem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” jest wsparcie współpracy dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń.

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz MMŚP usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalne prac rozwojowych.

Projekt jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu: 6 599 847,02 zł, w tym:

dofinansowanie z EFRR: 5 609 869,97 zł (85%)
środki własne (budżet województwa): 989 977,05 zł (15%)

Budżet przeznaczony na Granty: 5 609 940,00 zł

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019

Realizatorem Projektu jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

Biuro Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl
www.umwd.dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl
www.darr.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

REGULAMIN PROJEKTU pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego

Wniosek o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz pomocy de minimis

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” (wzór)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Grantodawcy

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w dniu 8 sierpnia 2017 roku