Monthly Archives: listopad 2017

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów. Wybranym ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania Czytaj więcej

Czytaj więcej...