Dolnośląski Bon na Innowacje

Informacje o projekcie

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projektów celowych).

Program ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym/eksperckim, jak i wsparcie finansowe. Realizowane działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci nowych bądź ulepszonych produktów lub usług, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje łącznie 5,4 mln zł na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Dodatkowo oferowana jest bezpłatna pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych (audyt technologiczny) oraz w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy.

Zgłaszanie przedsiębiorstw i realizacja bonów na innowacje odbywa się zgodnie z regulaminem programu, przy czym duży nacisk położono na maksymalne uproszczenie procedur formalnych. W ramach każdego naboru przyjmowanie wniosków ma charakter ciągły, a przyznanie bonu jest warunkowane spełnieniem kilku podstawowych kryteriów - składane aplikacje będą oceniane na bieżąco pod kątem spełnienia formalnych i merytorycznych wymogów opisanych w punktach IV, V, VI i VII regulaminu, w tym m.in. kryterium MŚP, kryterium siedziby lub biura na terenie Dolnego Śląska, kryterium dostępności pomocy de minimis, kryterium zgodności zakresu czasowego i rzeczowego z zasadami określonymi w regulaminie. Spełnienie tych wymogów jest warunkiem wystarczającym dla przyznania bonu.

Wykonawcą prac B+R mogą być jednostki naukowe, mające siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska, przy czym w wyjątkowych sytuacjach dopuszczone będzie zlecenie prac poza obszar województwa. Składane aplikacje powinny być podpisane zarówno przez MŚP, jak i przez jednostkę naukową. Wartość sfinansowanych prac B+R stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy Wykonawcą Usługi w ramach programu "Dolnośląski Bon na Innowacje" jest Politechnika Wrocławska, przedmiotowe prace mogą zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o dwustronną umowę WCTT-Beneficjent oraz o umowę o dzieło zwartą pomiędzy WCTT a pracownikiem/doktorantem Politechniki. Nie ma możliwości zawarcia umowy pomiędzy WCTT a inną jednostką organizacyjną PWr (np. laboratorium akredytowanym). Pracownik/doktorant PWR wykonujący prace B+R w ramach umowy o dzieło jest zobowiązany do formalnego uregulowania kwestii dostępu do sprzętu laboratoryjnego właściwej jednostki PWR.

W przypadku, gdy Wykonawcą są inne, niż Politechnika Wrocławska, jednostki naukowe, przyznanie bonu reguluje umowa trójstronna (Beneficjent - Wykonawca - WCTT jako płatnik).

 

Formy wsparcia

Usługa badawczo-rozwojowa

  • Finansowane będą prace B+R ukierunkowane na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi mającej na celu np. opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu przedsiębiorstwa, wykonanie testów laboratoryjnych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, bądź samo wdrożenie. Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi (bonu) wynosi maksymalnie 18 tys. zł i obejmuje wyłącznie koszt netto (bez VAT). Każde przedsiębiorstwo może skorzystać z jednego bonu. W ramach bonu przedsiębiorstwo może współpracować z maksymalnie jednym Wykonawcą Usługi.

Audyt technologiczny

  • Audyt pozwoli zdiagnozować potrzeby badawcze i technologiczne firmy oraz możliwości aplikowania o Dolnośląski Bon na Innowacje.

Konsultacje i doradztwo

  • Przedsiębiorca otrzyma wsparcie w poszukiwaniu odpowiednich zespołów naukowych, spośród których sam wybierze konkretnego wykonawcę badań.

Schemat uczestnictwa w projekcie

Zgłaszanie przedsiębiorstw i realizacja „bonów na innowacje” odbywa się zgodnie z regulaminem konkursu, przy czym duży nacisk kładziemy na maksymalne uproszczenie procedur formalnych. W ramach każdego naboru przyjowanie wniosków ma charakter ciągły, a przyznanie bonu warunkowane jest spełnieniem kilku podstawowych kryteriów. Aplikacje składane przez przedsiębiorstwa oceniamy na bieżąco pod kątem spełnienia formalnych wymogów rekrutacji, m.in. kryterium MŚP, kryterium siedziby lub biura na terenie Dolnego Śląska, kryterium dostępności pomocy de minimis, kryterium zgodności zakresu czasowego i rzeczowego z zasadami określonymi w regulaminie. Spełnienie tych kryteriów dostępu jest warunkiem wystarczającym dla przyznania bonu.

Wykonawcą prac B+R są jednostki naukowe, mające siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska, przy czym w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy zlecenie prac poza obszar województwa. Składane aplikacje powinny być podpisane zarówno przez MŚP, jak i przez jednostkę naukową. Wartość sfinansowanych prac B+R stanowić będzie pomoc de minimis dla przedsiębiorstw.

Schemat uczestnictwa

Regionalny program Dolnośląski Bon na Innowacje realizowany jest w ramach projektu systemowego na podstawie uchwały nr 2780/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).