Dolnośląski Bon na Innowacje
 

najczęściej popełniane błędy

 

...czyli czego należy unikać w aplikowaniu o Dolnośląski Bon na Innowacje

Błędy formalne:

 • brak wszystkich wymaganych załączników wymienionych w części VI. wniosku lub płyty CD,
 • brak właściwego oznaczenia załączników niedołączanych do wniosku (tj. adnotacji „nie dotyczy"),
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci,
 • niepoprawnie wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • podpisanie wniosku przez osoby nieupoważnione,
 • użycie nieaktualnych formularzy.

Błędy dot. opisu usługi B+R w punkcie 13. wniosku:

 • niedostateczny opis merytoryczny planowanej usługi B+R: brak szczegółów nt. zakresu i sposobu realizacji usługi oraz planowanych do osiągnięcia rezultatów,
 • brak wykazania, że w wyniku usługi powstanie nowa wiedza,
 • brak wykazania, że planowane prace nie są usługą „typową", dostępną powszechnie na rynku.

Błędy dot. wpływu usługi na powstanie innowacyjnych produktów lub usług w punkcie 14. wniosku:

 • niedostateczny opis oczekiwanego wpływu rezultatów planowanej usługi B+R na innowacyjność przedsiębiorstwa: brak jednoznacznego wskazania innowacyjnych produktów lub usług mających powstać w wyniku zrealizowanej usługi,
 • brak wykazania, że innowacyjne produkty lub usługi będą nowością lub znaczącym ulepszeniem na skalę województwa dolnośląskiego,
 • brak wskazania potencjalnych odbiorców innowacyjnych produktów lub usług (grupy docelowej),
 • brak wykazania, że rezultaty usługi będą wykorzystywane w dłuższym okresie (a nie do jednorazowej transakcji na rynku).