Dolnośląski Bon na Innowacje
 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKA

Informujemy, iż zmianie uległy zapisy Regulaminu oraz Wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.

Zmiany dotyczące regulaminu odnoszą się głównie do następujących kwestii:

  • Celem przeprowadzonej usługi może być weryfikacja możliwości wdrożenia lub rozwoju innowacyjnych produktów lub usług (a także procesów prowadzących do powstania innowacyjnych produktów lub usług), jak również wszelkie prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe w tym zakresie.

Finansowane będą zatem prace ukierunkowane na wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych, które mają przyczynić się do powstania innowacji produktowych oraz procesowych bezpośrednio przyczyniających się do powstania innowacyjnych produktów i usług. W Programie za innowacje produktowe przyjmuje się produkty lub usługi stanowiące nowość bądź znaczące ulepszenie na poziomie województwa dolnośląskiego. (tzn. takie, których obecnie nie ma na dolnośląskim rynku). W wyniku realizacji usługi powinna powstać nowa wiedza. Wiedza ta oraz pozostałe wypracowane rezultaty usługi powinny przyczynić się do trwałego (a nie jednorazowego) wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Beneficjentów.

Natomiast zmiana dotycząca Wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu odnosi się do następującej kwestii:

  • zmieniono opis, wg którego należy wypełnić pkt 14 Wniosku. Opisowi nadano następujące brzmienie: "Należy określić w jaki sposób oczekiwane rezultaty mogą się przyczynić do rozwoju innowacyjnych produktów lub usług Wnioskodawcy oraz wykazać, że innowacyjne produkty lub usługi będą nowością lub znaczącym ulepszeniem na skalę województwa dolnośląskiego."

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2013 r.

Godziny przyjęć wniosków i konsultacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.

  • dr inż. Kinga Radwan-Olszewska, tel. 71 320 4342
  • Rafał Kaczmarek, tel. 71 320 21 29
  • Jakub Tarasiuk, tel. 71 320 4341